DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 06.06.2021 18:10:32 

STANOVY LVÍČEK KLUBU ČR
 
I.                    Všeobecná ustanovení
1.      Lvíček klubu ČR je samostatným právním subjektem ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů a sdružuje všechny zájemce o chov lvíčků na území České republiky.
2.      Lvíček klub ČR má sídlo v Písku.
3.     Lvíček klub ČR je členem FCI prostřednictvím zastřešující organizace a jeho hlavním cílem je rozšíření chovu a zušlechťování plemene lvíček.
 
II.                 Poslání Lvíček klubu ČR
 Veškerá činnost klubu je v souladu s předpisy mezinárodní kynologické organizace FCI.
 Klub je založen z iniciativy majitelů lvíčků. Chov těchto atraktivních psů s dosti rychle rozšiřuje, a proto je třeba práci chovatelů dobře koordinovat, zajistit vzájemnou informovanost, přehled o úrovni chovu v zahraničí, předávat zkušenosti našich chovatelů začátečníkům a navázat co nejužší kontakt z chovateli v zahraničí. Klub se bude snažit vytvořit pro své členy co nejpřijatelnější atmosféru, která jistě napomůže vzájemnému porozumění mezi chovateli a ke zkvalitnění chovu.
 
III.               Členství
1.      Členem klubu se může stát každý občan ČR starší 16 let.
2.      Členem klubu se může stát i jiný státní příslušník.
3.      Předsednictvo klubu může udělit i čestné členství osobám, které se zasloužily o chov lvíčků u nás i ve světě.
4.      Nově přijatí členové zaplatí  členský příspěvek.
5.      Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze.
6.      Členské příspěvky musí být zaplaceny do 31. ledna běžného roku.
 
IV.              Práva členů 
1.      Účastnit se jednání na členských schůzích.
2.      Volit a být volen do orgánů klubu, pokud dosáhne věku 18 let.
3.      Jiný státní příslušník nemůže být volen do orgánů klubu.
4.      Podávat návrhy a stížnosti orgánům klubu.
5.      Účastnit se klubových akcí.
 
V.                 Povinnosti členů
1.      Dodržovat stanovy klubu.
2.      Zachovávat kázeň a plnit úkoly vyplývající z členství a funkce.
3.      Do stanoveného termínu uhradit členský příspěvek.
4.      Matrikáři klubu včas hlásit veškeré změny mající vliv na členství.
5.      Zdržet se činnosti, která vy poškodila dobré jméno Lvíček klubu ČR.
6.      Nevyvolávat záměrně konfliktní situace, které se neslučují se stanovami klubu a jsou důvodem k vyloučení z klubu.
 
VI.              Zánik členství
1.      Písemným odhlášením.
2.      Nezaplacením členského příspěvku ve stanovení lhůtě.
3.      Úmrtím člena.
4.      Vyloučením z klubu.
5.      Zaniknutí členství není nárok na vrácení členského příspěvku.
 
VII.            Organizační struktura
1.      Výbor klubu.
2.      Dozorčí komise.
3.      Členská schůze.
 
Výbor klubu
1.      Je volen členskou schůzí klubu v počtu 3 členů na dobu 3 let, je statutárním zástupcem klubu.
2.      Výbor klubu svolává předseda.
3.      Schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření klubu.
4.      Vede evidenci členské základny, kterou neustále doplňuje.
5.      Členům klubu poskytuje informace vydáváním Zpravodaje.
6.       Schůzí výboru se zúčastňuje předseda dozorčí komise.
7.      Schvaluje opatření navržená dozorčí komisí.
8.      Za svou činnost je odpovědný členské základně.
 
Dozorčí komise
1.      Dozorčí komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí klubu. Ze svého středu volí předsedu.
2.      Sleduje dodržování stanov a ostatních vydaných předpisů.
3.      Kontroluje plnění usnesení členské schůze a výboru klubu.
4.      Zahájí řízení proti každému členovi, který porušil členské povinnosti.
5.      O své činnosti podává výboru 1x ročně písemnou zprávu a tuto zveřejňuje ve Zpravodaji.
6.      Veškeré kontroly podloží zápisem.
 
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem Lvíček klubu ČR.
1.      Koná se 1x za kalendářní rok. Požádá-li 1/3 členů může být svolána i mimo tuto dobu.
2.      Musí být svolána písemně, a to 15 dní předem.
3.      Svolává ji výbor klubu.
4.      Projednává a schvaluje zprávu o činnosti klubu, kterou předkládá výbor, zprávu dozorčí komise.
5.      Členská schůze volí pro další volební období výbor klubu, dozorčí komisi.
6.      Členská schůze schvaluje nadpoloviční většinou přítomných členů usnesení.
 
 
VIII.         Členové výboru klubu
 Předseda
-         jedná jménem klubu společně s tajemníkem
-         mezi zasedáním výboru klubu vyřizuje naléhavé úkoly
-         svolává zasedání výboru klubu
-         dbá na řádné plnění úkolů a tyto kontroluje
-         podepisuje písemnosti zásadní povahy s dalším pověřeným členem klubu
-         podává zprávu o činnosti a hospodaření členské schůzi
 
Tajemník, ekonom
-         zastupuje spolu s předsedou klub a jedná jménem klubu
-         vyhotovuje zápisy z jednání výboru klubu
-         vede evidenci korespondence a zodpovídá za její včasné vyřízení
-         vede finanční hospodaření klubu
-         zodpovídá za dodržování předpisů a pokynů
-         vede pokladní knihu, vystavuje příjmové a výdajové doklady
-         zařizuje otevření bankovního účtu u peněžního ústavu
-         zodpovídá za pokladní hotovost
-         zodpovídá za řádné uložení všech finančních dokladů
-         má hmotnou zodpovědnost za svěřené finanční prostředky
-         vždy do 31. Ledna běžného roku vypracuje roční uzávěrku a společně s novým rozpočtem předkládá ke schválení výboru klubu
-         vede evidenci všech členů klubu
 
Matrikář, poradce chovu
-         má evidenci všech členů klubu
-         zodpovídá za hlavní poslání klubu, a to zkvalitňování chovu
-         vede evidenci chovných jedinců
-         povoluje výjimky krytí
-         doporučuje vhodnou volbu krycích psů a fen
-         radí začínajícím chovatelům
-         o své činnosti pravidelně informuje výbor klubu a členskou základnu ve Zpravodaji
-         zpracovává výsledky výstav ve Zpravodaji
 
1.      Funkce volených orgánů jsou čestné.
2.      Členové výboru klubu jsou odvolatelní v odůvodněných případech.
3.      Během volebního období mohou být členové do výboru kooptováni.
 
IX.              Ekonomika
Lvíček klub ČR je nezištně činný, jeho ekonomika se řídí předem zpracovaným rozpočtem, který na každý rok schvaluje výbor klubu.
 
Zdrojem příjmu jsou:
1.      Členské příspěvky
2.      Příjmy od majitelů chovných jedinců
3.      Podíl z vydaných průkazů původu
4.      Dotace, subvence a dary od sponzorů
 
Náklady klubu
1.      Náklady na vydávání  klubového Zpravodaje
2.      Náklady na pořádání klubových akcí
3.      Náklady potřebné na činnost výboru klubu
 
X.                 Závěrečná ustanovení
1.      Důležitá usnesení a oznámení Lvíček klubu ČR se uveřejňují v klubovém Zpravodaji.
2.     Tyto stanovy byly schváleny a přijaty členskou schůzí Lvíček klubu ČR dne 6. listopadu 1999 v Mladé Boleslavi.