DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 06.06.2021 18:10:32 

Důležité informace

Bonitace v roce 2011

28.5.2011 v Lysé n.L. při klubové výstavě ,

5.11.2011 v Praze při speciální výstavě 

Bonitace v roce 2010 

2.5.2010 v Praze při MVP

6.11.2010 v Praze při spec. výstavě

Přihlášku na bonitaci si vyžádejte u jednatelky na tel.č.: 602 396 453      

 Podmínky bonitace viz.níže          

 

Bonitace v roce 2009

7.11.2009 v Praze při MVP

Bonitace v roce 2008

14.6.08 Velké Meziříčí při KV

 9.8.08  Kladno  

16.11.08   Praha  (při MVP)  

Bonitace v roce 2007    

 

 02.09.07 v Mladé Boleslavi při MVP

 17. 11. 07 v Praze (při MVP Praha)

  

  Poznámka: K uchovnění psa/feny je nutné absolvovat výstavu a bonitaci.

 

 • BONITACE

    se může zúčastnit pes nebo fena, který v den bonitace dosáhl 15 měsíců věku (tolerance 15 dnů) a absolvoval výstavu ( jakéhokoliv typu, v kterékoliv zemi pod FCI) minimálně ve třídě mladých s výsledkem "výborný" nebo "velmi dobrý". Poplatek je 200,- Kč pro člena Lvíček klubu. Pro nečlena 500,- Kč. Bonitace se konají min. 2x ročně, zpravidla při klubové a speciální výstavě. Přihlášku získáte na adrese HPCH, u jednatelky . Vyplněnou ji spolu s kopií PP a dokladem o zaplacení zašlete na adresu HPCH nejpozději 14 dní před termínem konání. Pokud se bonitace nezúčastníte, ať už z jakéhokoli důvodu, nemohou vám být poplatky vráceny nebo převedeny na jiný termín. Bonitace se mohou zúčastnit i háravé feny, majitel však musí předem informovat bonitační komisi, která je  3 členná (rozhodčí, HPCH a člen výboru).   

pozor změna: bonitovat se může i pes nestandardně ostříhaný a pro uchovnění se mohou ve vyjímečných případech použít i výsledky z  výstavy ze tř. nestand.ostříhaných.

 

 • PŘEREGISTRACE

Po absolvování bonitace s výsledkem "chovný" zašle majitel psa originál PP včetně přílohy na ČKS. Pes bude zaregistrován mezi chovné jedince, PP majitel obdrží zpět dobírkou. Přeregistrace feny se provádí při prvním vrhu této feny.

 • ŽÁDOST O KRYCÍ LIST

Před plánovaným krytím feny si majitel včas vyžádá u HPCH "žádost o krycí list". Žádost zašle majitel feny spolu s dokladem o zaplacení poplatku 150,- zpět HPCH. V případě , že plánujete krytí v  zahraničí, doložte k " žádosti o KL" kopii PP a doklad o chovnosti psa ( poplatek při zahraničním krytí je 50,-).

 • KRYCÍ LIST

HPCH vám na základě "žádosti o KL" zašle krycí listy: 2x KL

                                                                                  2x žádost o tetovací čísal

                                                                                   2x přihláška štěňat

Po krytí vyplní majitel feny spolu s majitelem psa všechny známé údaje na obou KL.Majitel psa zašle nejpozději 7 dnů po krytí červený KL na adresu HPCH- takto nahlásí krytí. Na zadní stranu KL nalepí doklad o zaplacení krycího poplatku 300,- Kč (při krytí v zahraničí vyřizuje tyto formality majitel feny a zaplatí pouze 50,- Kč).

Krycí list se vystavuje na kalendární rok a platí vždy do 31.12. příslušného roku.

 • VRH

Nejpozději 7 dnů po narození štěňat zašle majitel feny modrý KL HPCH- takto nahlásí narození vrhu. KL musí být vyplněný po obou stranách a ve všech kolonkách. Pokud fena nezabřezla, je majitel feny povinen toto nahlásit nejpozději 75.den po krytí HPCH zasláním KL s uvedením, že fena nezabřezla.

 • ŽÁDOST O TETOVACÍ ČÍSLA

Hlášení vrhu plemenné knize ČKS se provádí odesláním žádosti o tetovací čísla (dvojmo), kde chovatel uvede datum narození vrhu, jméno otce a matky štěňat, jména štěňat a jejich pohlaví, chráněný název chovatelské stanice a svou úplnou adresu. Žádost zasílá nejlépe mezi 3. až 4. týdnem věku štěňat na ČKS,U Pergamenky 3,17000 Praha 7, kde PK přidělí tetovací čísla do 10 dnů a zašle zpět chovateli. Vrhům starším než 5 týdnů již nelze čísla vydat!

 • Označení ŠTĚŇAT  

1,Tetování štěňat do pravého ucha provede veterinář. Na "žádost o tet.čísla" potvrdí svým podpisem, datem a razítkem, že štěňata řádně prohlédl a otetoval, a že údaje odpovídají skutečnosti. Tetovací číslo je shodné s číslem zápisu do PK ČMKU.Tetování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh najednou. Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví zapisovaných štěňat. V případě nezbytného přetetování je nutné uvést do PP změnu.

nebo

2,čipování 

 • ODBĚR ŠTĚŇAT

Chovatel může poskytnout štěňata k odběru nejdříve 50.den věku! (Chov.řád ČMKU)

 • PŘIHLÁŠKA ŠTĚŇAT

Chovatel zašle na adresu HPCH vyplněnou přihlášku štěňat (dvojmo). Přiloží tyto doklady:

- žádost o tet. čísla potvrzenou veterinářem

- PP feny k přeregistraci ( pokud se jedná o první vrh feny)

- kopii chráněného názvu chov. stanice ( pokud se jedná o první vrh lvíčků v jeho CHS)

Přihláška musí být na PK doručena nejpozději do 3 měsíců věku štěňat. Po tomto datu nemohou být vystaveny PP! Chovatel obdrží PP dobírkou.

 • Směrnice pro udělování titulu "Klubový šampion mladých"

Každému psovi/feně, který je vystaven na speciální nebo klubové výstavě Lvíček klubu je dána možnost získat titul "Klubový šampion mladých" při splnění těchto podmínek:

1. Musí se min. 3x stát vítězem třídy mladých s nejvyšším na výstavě ve třídě udělovaným titulem -CAJC.
2. Musí se min. 1x stát vítězem třídy mladých na speciální nebo klubové výstavě Lvíček klubu, kde se zadává čekatelství Klubového šampiona mladých - ČKŠM.
3. Další dvě čekatelství na titul mohou být získána na mezinárodních a národních výstavách v ČR.
4. Tato čekatelství musí být získána min. od dvou rozhodčích.
5. Titul "Klubový šampion mladých" uděluje Lvíček klub ČR na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa. T.j. originály potvrzení z výstav (kartičky CAJC, ČKŠM), kde byla čekatelství udělena a písemné žádosti majitele.
6. Získaný titul neopravňuje k zařazení do třídy vítězů nebo šampionů, ale zapisuje se do PP jedince.
7. Majitel psa musí být členem Lvíček klubu ČR.

Platnost této směrnice od r.1996

 • Směrnice pro udělování titulu "Klubový šampion"

1. Získat 3x čekatelství Klubového šampiona -ČKŠ, které se zadává na speciálních a klubových výstavách Lvíček klubu.
2. Příslušný počet čekatelství musí získat min.od dvou rozhodčích.
3. Titul uděluje Lvíček klub na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa. T.j. potvrzení z výstav (kartičky ČKŠ), kde byla čekatelství udělena a žádosti majitele.
4. Získaný titul opravňuje k zařazení psa do třídy šampionů na klubových a speciálních výstavách pořádaných Lvíček klubem.Zapisuje se do PP.
5. Majitel musí být členem Lvíček klubu ČR.

Platnost této směrnice od 7.7.1996

 • Směrnice pro udělování titulu "Klubový grand šampion"

Pes/fena musí být držitelem titulu Klubový šampion (3x ČKŠ) a získat znovu 3x ČKŠ alespoň od dvou rozhodčích. K žádosti doložit originály kartiček ČKŠ, posudkových listů, kopie diplomu Klub. šampion a PP na zapsání titulu. Titul potvrdí na požádání hlavní poradkyně klubu. Poplatek za vystavení diplomu 200,- Kč.

Platí od 1.1.2006

 Cestování se psy

Vstup do Evropské unie sebou přinesl řadu změn, které není úplně jednoduché sledovat. Následující povídání se týká cestování se psy a také s kočkami nebo fretkami a požadavky v něm uvedené budou platit od 4. července 2004. Vyplývají z kapitoly IV, článku 15 nařízení EP a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS.

 • Předpisy týkající se cestování se psem se dají zhruba rozdělit do čtyř částí na cestování po členských státech EU mimo velké Británie, Švédska a Irska, cestování do Velké Británie, Irska a Švédska, dovoz zvířat nebo návrat se zvířaty z tak zvaných vyjmenovaných třetích států a dovoz zvířat nebo návrat se zvířaty z ostatních třetích států.
   
  1)Požadavky pro cestování se psem z České republiky do ostatních států EU mimo Velké Británie, Irska a Švédska
   
  Ø     pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata- tak zvaný pas.
  Ø     pes musí být identifikačně označen. Uznávány jsou dva způsoby
  a)     tetování
  b)     mikročip
  Ø     pes musí mít platné očkování proti vzteklině
  Ø     mláďata mladší 3 měsíců , která nejsou očkována mohou cestovat pokud mají vystavený pas a od narození pobývala na stejném místě a nepřišla do kontaktu s volně žijícími zvířaty nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá
   
  2) Požadavky pro cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska a Švédska
   
  Ø     pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata- tak zvaný pas.
  Ø     pes musí být identifikačně označen (tetování nebo mikročip)
  Ø     pes musí mít platné očkování proti vzteklině
  Ø     musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu . Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.
  Ø     štěňata mladší 3 měsíců nesmí , pokud jim výše uvedené státy neposkytly vyjímku, cestovat.
   
  3) Požadavky na cestování se zvířaty z vyjmenovaných třetích států – dovoz nebo zpětný návrat(tyto požadavky se vztahují na některé nečlenské státy EU, např. USA,Kanadu, Chorvatsko atd (přesný seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR)
  Ø     pas nebo doklad o splnění podmínek dovozu
  Ø     identifikační označení čipem nebo tetováním
  Ø     pes musí mít platné očkování proti vzteklině
  Ø     štěňata mladší 3 měsíců , která nejsou očkována mohou být dovezena, pokud to dovoluje výskyt vztekliny v zemi původu.
   
  4) Požadavky na cestování se zvířaty z ostatních třetích států – dovoz nebo zpětný návrat (tyto požadavky se vztahují na státy mimo EU, pokud nejsou uvedeny na seznamu zmíněném v bodě 3)
  Ø     pas nebo doklad o splnění podmínek dovozu
  Ø   identifikační označení čipem nebo tetováním
  Ø     pes musí mít platné očkování proti vzteklině
  Ø     musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu . Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.
   
   
  K výše uvedeným bodům se vztahují některá další ustanovení. Např proti vzteklině musí být očkovaná zvířata starší 3 měsíců. Pas je nový a poměrně obsáhlý formulář s jasně vymezenými údaji a bude evidováno kdo a komu určité číslo pasu vydal. Podle směrnice EU by mělo být tetování uznáváno po přechodnou dobu osmi let a v případě čipování by měl použitý mikročip odpovídat požadavkům tak zvané ISO normy č. 11784 a 11785. Uvedené pasy může vystavovat a odběry krve zaměřené na stanovení hladiny protilátek proti vzteklině může provádět pouze veterinář, který byl na základě splnění různých podmínek schválen a registrován příslušnou veterinární správou. Samotné vyšetření krve provádějí tak zvané „schválené laboratoře“ Jejich seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR, kde je zároveň možné najít podrobnější informace o podmínkách pro „cestování se psy“platných od 4.července 2004.
   
                                                                             Vladimíra Tichá
   
   
  V Praze zodpoví případné dotazy:
   
             LABVET , P.O. Box 107 , Bubenské nábř. 306/170 04 Praha 7          
  Tel:  22..., tel a fax. 266 712 585 , mobil  73... , e-mail labvet@volny.cz
   
   
  Toto zařízení má také pověření k odběrům krve na stanovení hladiny protilátek a dokáže vyšetření zprostředkovat. Současně má souhlas k vydávání pasů.

 


      Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů , prováděných 
                                                podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)
     zde